ประวัติสมาคมกีฬาไทย

ประวัติสมาคมกีฬาไทยฯ
กีฬาไทย มรดกของชาติอันงดงาม ที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ เอกราช และสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่ายิ่ง ที่บรรพชนไทยได้สืบสานสู่ลูกหลานอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้กระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตประจำวันมากขึ้น การรู้จักนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องจำเป็น เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์
แต่คนในสังคม จะต้องมีสติ จะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ภาวะทันสมัยเป็นสิ่งที่จะต้องถูกขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยั้ง
แต่ความทันสมัยที่มีจิตสำนึกของความเป็นไทยเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยทุกคนจะต้องมีอยู่ในหัวใจตลอดเวลา เด็กๆ รุ่นใหม่รู้จักแต่เกมคอมพิวเตอร์
ในขณะที่เกมการละเล่นของไทยไม่ว่า งูกินหาง รีรีข้าวสาร ตี่จับ การชักว่าว เตะตะกร้อ ชกมวย ฟันดาบ ได้ถอยห่างจากวิถีชีวิตของเด็กๆ รุ่นใหม่ และกำลังจะกลายเป็นตำนานที่ถูกลืมเลือน

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ากีฬาเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและพลานามัย ซึ่งนานาประเทศทั่วโลกได้เห็นความสำคัญและส่งเสริมประชาชนให้ได้เล่นกีฬาจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ประจำวัน

ประเทศไทยก็เห็นความสำคัญของการกีฬาเช่นกัน โดยเฉพาะในระดับ เยาวชน นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากีฬาให้ก้าวหน้า เพื่อความเป็นเลิศ ประการสำคัญการกีฬายังเป็นส่วนหนึ่งที่แก้ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดียิ่ง ในภาครัฐและภาคเอกชนได้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกีฬาสากลและกีฬาประจำชาติ สมาคมกีฬาไทย ผลบอล -> สกอร์เมื่อคืน-วันนี้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรหนึ่งที่พยายามรวบรวมกีฬาพื้นบ้านให้มีการแข่งขันมานานแล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นกีฬาที่มีกฎกติกาเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย และนำมาพัฒนาให้เป็นกติกาการ
แข่งขันสากลได้ เช่น กีฬาว่าว ตะกร้อ กระบี่-กระบอง เป็นกีฬาพื้นบ้านที่เล่นกัน มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ นิยมเล่นกันตั้งแต่พระมหากษัตริย์ถึงสามัญชน นอกจากนี้ยังมีกีฬาอีกหลายประเภท เช่น ว่าวจุฬา-ปักเป้า ตะกร้อ หมากรุก สกา หมากฮอส ฟันดาบไทย มวยไทย ว่าวจุฬาส่ายเร็ว
วิ่งเปรี้ยว วิ่งกระสอบ แย้ลงรู ฯลฯ ซึ่งสมาคมกีฬาไทยฯ พยายามฟื้นฟู ส่งเสริม ให้มีการแข่งขันกันในโอกาสอันควร เพราะเป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์ ดูบอลสด Youtube ศิลปประจำชาติ ที่สมควรจะอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คนไทยและคนต่างชาติให้พบเห็น ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานกีฬาไทยให้เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง กว้างขวางและสนองเจตนารมณ์ของภาครัฐบาลในการพัฒนาเยาวชนของชาติ

ดูบอลสด สมาคมกีฬาไทยฯ จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการและแผนการดำเนินการ “มหกรรมว่าวไทย กีฬาไทย และดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อกรอบในการดำเนินงานต่อไป
สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มก่อตั้งมาแต่ปีพุทธศักราช 2470 มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งก่อตั้งสมาคมขึ้นมา ใช้ชื่อว่า “สมาคมกีฬาสยาม” โดยมีท่าน พระยาภิรมย์ภักดีเป็นนายกสมาคมฯ จนถึงปี 2475 จึงได้มีการ
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นการถูกต้อง และได้เปลี่ยนนายกสมาคมกีฬาหลายท่าน อาทิ
ปี 2475 – 2480 นายยิ้ม ศรีหงษ์ เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2480 – 2484 นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย เป็นนายกสมาคมฯ
ระหว่างปี 2482 ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสมาคม จาก สมาคมกีฬาสยาม เป็น “สมาคมกีฬาไทย”
ปี 2484 – 2490 พระยาจินดารักษ์ เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2490 – 2498 พันเอกหลวงรณสิทธิพิชัย เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2497 – 2498 สมาคมฯ ได้เชิญ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็น กรรมการอุปถัมภ์
ปี 2498 – 2500 จอมพลเรือหลวงยุทธศาสตร์โกศล เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2500 – 2517 ฯพณฯ จอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2503 ฯพณฯ จอมพลประภาส จารุเสถียร ได้นำความขึ้นกราบ
บังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตให้สมาคมกีฬาไทยอยู่ใน
พระบรมราชูปถัมภ์และทรงโปรดเกล้าให้สมาคมกีฬาไทย
อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2503
ปี 2517 – 2518 หลวงสัมฤทธิ์ วิศวกรรม เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2518 – 2526 พลโทเผชิญ นิมิบุตร เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2526 – 2527 พันตรีประชา ธรรมโชติ เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2527 – 2534 ว่าที่ร้อยตรีเสมอใจ พุ่มพวง เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2534 – 2536 พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2536 ขอจัดตั้งสมาคมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติ
จาก กกท. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 ใบอนุญาต เลขที่ 006/2536
ปี 2536 – 2544 ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2544 – 2546 นายศิริ เปรมปรีดิ์ เป็นนายกสมาคมฯ
ปี 2546 – 2548 คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน เป็นนายกสมาคมฯ
สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 77 ปี (ก่อตั้งเมื่อ
ปี 2470 โดยพระยาภิรมย์ภักดี และคณะ ใช้ชื่อว่า “สมาคมกีฬาสยาม”) ถึงแม้จะเป็นสมาคมเล็กๆ แต่ได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ได้สืบสานมรดกของชาติไทย ถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้ซึมซับรับรู้ว่าโลกของเด็กวัยเยาว์
อันสดใสมีกีฬาไทย มีการละเล่นไทยๆ ให้เด็กๆ ได้หวนคำนึงถึง และได้เติบโตมาด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งสมาคมกีฬาไทยได้เติมเต็มวิถีความเป็นไทยมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย